21 mars 2006

Här är Bodströms buggningsförslag

För några dagar sen publicerades två av Bodströms otaliga propositioner för ett övervakningssamhälle.

Den första kallas för Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (Prop. 2005/06:177). I propositionen föreslås att
de brottsbekämpande myndigheterna genom en särskild lag ges möjlighet att använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Den andra kallas för Hemlig rumsavlyssning (Prop. 2005/06:178) och det är denna som brukar benämnas "Buggningslagen" i media. I den föreslår regeringen att
hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel. Med hemlig rumsavlyssning avses att tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud.
Det föreslås att lagen ska avse brott som ger minst fyra års fängelse. Detta kommer samtidigt som man i EU föreslår att upphovsrättsbrott ska ge högst fyra års fängelse och samtidigt som Bodström upprioriterar fildelningsbrott.

Båda förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2006.

Links to this post:

Skapa en länk