29 mars 2007

Integritetsskyddskommitténs delbetänkade har publicerats

Integritetsskyddskommittén publicerade idag sitt delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22).
På många rättsområden finner kommittén brister i hur integritetsskyddet har tillvaratagits. Dessa brister redovisas utförligt i betänkandet, i vilket kommittén också analyserar orsakerna. Kommittén pekar framför allt på en felaktig metodik och strukturella brister som leder till att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt redan när lagstiftningen utarbetas
Se även pressmeddelandet från regeringen.

Links to this post:

Skapa en länk