14 november 2007

Justitieminister Beatrice Ask svarar

Som sagt fick justitieminister Beatrice Ask två stycken frågor förra veckan. Ett angående IPRED2 och ett angående Trafikuppgiftsutredningen. Nu har svar inkommit på båda frågorna.

Angående IPRED2 skriver Ask att regeringen är positiv till innehållet i direktivet, men att det finns frågetecken kring rätten att besluta om straffrättsliga frågor.
Jag kommer inte att vidta några åtgärder särskilt med anledning av det nederländska parlamentets ställningstagande. Regeringens hållning är klar. Det finns goda skäl för en gemensam reglering av immaterialrättsliga frågor men kommissionens förslag i sin nuvarande utformning är inte godtagbar och kräver ytterligare förhandlingar
Det betyder alltså att regeringen kommer jobba för att IPRED2 antas under korrekta formella grunder. Denna ställning som regeringen har är mer uppenbar i annan fråga som handlar om patent. Frågeställaren, Margareta Cederfelt (m), vill ha sänkta beviskrav och höjda skadestånds- och bötesbelopp vid intrång i patenträtten. Men även att åklagarnas åtalsrätt borde utvidgas "i syfte att stärka rättighetsinnehavarnas ställning".

Beatrice Ask håller fullständigt med Cederfelt om detta och hänvisar till IPRED1 och IPRED2 för att få igenom det Margareta Cederfelt föreslår. Ask skriver om IPRED2:
Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser om kriminalisering av vissa immaterialrättsintrång, straffnivåer och åklagarnas åtalsrätt. Regeringen är visserligen positiv till gemensamma regler på detta område men anser att utformningen av kommissionens förslag väcker flera frågor
Så det är vad vi har att vänta. Straffrätt som föreslagits i EU ska tillämpas på immateriella rättigheter, men vägen dit ska ske på korrekta formella grunder.

Angående Trafikuppgiftsutredningen svarar Beatrice Ask som väntat med att vi måste och att processen därför forsätter som vanligt.
Det följer av Sveriges medlemskap i unionen en skyldighet att genomföra EG-direktivet. Det har jag också för avsikt att göra.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Perty said...

När vi hade folkomröstning om EU 1994 så sa många politiker att vi inte skulle förlora självbestämmandet.

Tydligen var det bara ljug.

För här står vi nu och alla säger att vi måste implementera detta. Och det är värre än farhågorna att gurkorna måste vara raka.

14 november, 2007 20:58  

Skicka en kommentar

<< Home