30 april 2006

Del 1: Övervaknings- och immateriellarättsåret 2006

I denna del behandlas integritets- och övervakningsfrågorna.

Åklagarenheten

Redan i inledningen till denna enhet märker man att denna enhet vill förklara varför övervakning nästan är det enda den här enheten kommer hålla på med detta år (vilket betyder att de i alla fall känner till debatten). Och speciellt betonar de att de tar hänsyn till den personliga integriteten.
 • HEMLIG RUMSAVLYSSNING (BUGGNING) (Prop 2005/06:178)

  Lagförslaget lämnades till riksdagen förra månaden. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Mijlöpartiet har hotat att bordlägga förslaget om den inte ändras på ett par punkter.

 • ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA VISSA SÄRSKILT ALLVARLIGA BROTT (Prop 2005/06:177)

  Detta förslag innebär att myndigheter ska få använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll vid allvarliga brott. Inte nog med det, all denna hemliga övervakning ska få ske i brottspreventivt syfte. Alltså få användas innan en förundersökning ens har inletts.

 • FÖRSTÄRKT GRANSKNING AV TVÅNGSMEDELSANVÄNDNING (Ds. 2005:53)

  I denna departementspromemoria föreslås det att ny nämnd, Tvångsmedelsnämnden, inrättas under regeringen med uppgiften att granska den författningsreglerad användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och överskottsinformation.

  Detta kan låta bra. Men denna promemoria har fått hård kritik. Advokatsamfundet avstryker i ett remissvar [PDF] att promemorian genomförs, eftersom att de menar att förslaget motverkar sitt syfte. Den leder i själva verket till att försvaga den redan existerande parlamentariska kontrollen. Sten Heckscher har också påpekat att denna promemoria snarare försvagar den parlamentariska kontrollen. Även Registernämnden har kommit med liknande kritik i sitt remissvar där de menar att denna promemoria inte ökar någon kontrollen.

  Kritiken ligger bland annat i att regeringen efter eget tycke väljer ledamöterna som ska ingå i denna nämnd. Ledamöterna sitter på en av regeringen bestämd tid. Och nämden kommer, som sagts, vara underställd under regeringen. Det betyder att regeringens granskare väljs av regeringen och jobbar under regeringen.

  I samma veva upphör den regeringens skriftliga årliga redovisning till riksdagen angående diverse övervakningsmetoder polisen använder idag. Den ersätts med en muntlig redovisning av de valda ledamötena i nämnden.

 • TILLGÅNG TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION I BROTTSUTREDNINGAR M.M. (SOU 2005:38)

  Den ökända utredningen SOU 2005:38. Denna utredning ledde till att internetleverantören Bahnhof skapade den satiriskt kritiserande webbsidan "Bodström Backup".

  Denna utredning ligger på hela 490 sidor och innehåller så många olika förslag som kränker integriteten och ökar övervakning, på de mest förbluffande sätten, att den förtjänar en helt egen bloggtext. Här tänker jag bara nöja mig med att citera Piratpartiets partiledare Rickard Falkvinge om vad förslaget bland mycket annat innebär, så att ni får en bild av det:
  Polisen får enligt lagförslaget en egen, rikstäckande, databas över vilka som haft ett visst IP-nummer vid en viss tid. Internetleverantörerna åläggs att kontinuerligt skvallra på sina kunder och helt omöjliggöra den allra minsta form av anonymitet. Varje gång du loggar på och förses med en IP-adress för att kunna kommunicera på Internet, så måste din Internetleverantör tala om det för polisen.
 • TVÅNGSMEDEL I VISSA BROTTSMÅL OCH HEMLIG KAMERAÖVERVAKNING

  Lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952:98) och Lagen om hemlig kameraövervakning (1995:1506) föreslås permanentas. De skulle annars ha gällt till utgången av år 2007. Samma sak kommer troligen hända med buggningslagen. Den föreslås gälla till utgången av år 2009. År 2008 kommer dock regeringen, om den då kommer vara Socialdemokratisk (eller Folkpartistisk?), troligen att föreslå att lagen permanenteras.
ENHETEN FÖR BROTTMÅLSÄRENDEN OCH INTERNATIONELLT RÄTTSLIGT SAMARBETE
 • LAGRING AV TRAFIKDATA FÖR ANVÄNDNING VID BEKÄMPNING AV ALLVARLIG BROTTSLIGHET

  Det kan inte var många som missat trafikdatalagringsdirektivet EU på initivativ av bland annat Bodström drev igenom på väldigt tveksamma grunder? För er som inte har det så innebär förslaget att all trafikdata från datorer, mobiltelefoner, telefoner etc lagras upp till två år hos din internetleverantör utifall att du skulle begå ett brott. Hur grovt brottet ska vara för att datan ska få användas mot dig är upp till Bodström att bestämma. Direktivet kommer att genomföras under 2006/2007.

Links to this post:

Skapa en länk