25 april 2007

IPRED2-omröstning snart

Omröstningen kommer troligen att mellan 12.30 - 13.00. Kommer troligen att sändas på webb-tv, så den som kan rippa får gärna göra det.

Återkommer någon gång efter omröstningen.

Uppdatering:

Röstningen gick snabbt som vinden och det var svårt att uppfatta så mycket. En sak som dock med säkerhet kan sägas är att direktivet inte röstades ner. Och det gick i övrigt inte heller bra. Jag får återkomma igen.

24 april 2007

Vecka 17 i Riksdagen

Jag tänkte bara tipsa om intressanta saker och kommer att hända i och kring Riksdagen vecka 17, eftersom att det verkar vara en händelsefylld vecka.

På onsdag kommer riksdagen att debattera och rösta om ett utskottsbetänkande som kallas för Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Har inte hört talas om detta lagförslag tidigare, men det låter allvarligt. Någon som vet om det är något att bry sig om? Det är det troligen. Debatten om detta betänkade kommer sändas i kanalen 24 på onsdag någon gång mellan 09.00-14.30.

På torsdag är det dags för debatt och omröstning kring betänkandet Angrepp mot informationssystem. Detta lagförslag är baserat på ett EU-direktiv. Det blev lite debatt kring propositionen här i Sverige när den blev känd. Copyriot skrev förra året om systerlagförslaget i Tyskland. Debatten sänds i 24 på torsdag mellan klockan 13.00-14.00 eller 14.45-16.00.

På fredag kommer det vara en lunchdiskussion kring huvudfrågan "Vad har EU-samarbetet inneburit för brottsbekämpningen?" Från Riksdagskalendern:
Är det rättsliga samarbetet i EU tillräckligt eller behövs det mer samverkan för att bekämpa kriminaliteten i Europa? Behöver vi en EU-åklagare som kan väcka åtal mot enskilda medborgare i EU-länderna? Vilka medel kan användas i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och hur ska den personliga integriteten garanteras?
Inte minst med tanke på att kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 just handlar om att kriminalisera intrång i immateriella rättigheter så kan det bli en intressant diskussion där man får reda på hur olika politiker står i frågan. Bland annat Europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld (m) medverkar. Lunchdiskussionen hålls på fredag.

Och så till sist några intressant kommissionsdokument som inkommit till riksdagen.

Den första kallas för Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt europeiska ekonomiska och sociala kommittén Vetenskaplig information i den digitala tidsåldern – tillgång, spridning och bevarande (KOM(2007) 56). Det verkar handla om två saker. Dels det där digitala bibleoteket som kommissionen skulle bygga upp och fylla på med verk fram till 2010 och dels om spridningen av vetenskapliga rapporter under den digitala åldern. Verkar vara ett intressant dokument. Får titta närmare på det.

Det andra kommissionsdokumentet är en årsrapport om informationssamhället 2007 (KOM(2007) 146). Kan också vara intressant att skumma igenom.

Och så till sist så har vi Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén EU:s reglering och marknader på området för elektronisk kommunikation 2006 (12:e rapporten)(KOM(2007) 155)

Privat hantering av avkodningsutrustning kriminaliseras

Pressmeddelande från regeringen:
Förslagen innebär att även personer som för privat bruk anskaffar eller använder avkodningsutrustning i syfte att få tillgång till en tjänst, t.ex. betal-tv, utan att betala för den kan dömas för detta. Den föreslagna regleringen avser att vara teknikneutral och täcka in olika tekniska metoder att otillbörligt skaffa sig tillgång till en tjänst. Straffet föreslås vara böter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.
Jag har faktiskt inte hört tals om detta lagförslag tidigare. Någon som vet mer om detta lagförslag och kan berätta vad den kan innebära?

Departementspromemoria: Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2007:14)

23 april 2007

Debatt om IPRED2 i Europaparlamentet ikväll

Det ser ut som att en debatt som ska hållas ikväll om IPRED2 i Europaparlamentet kommer sändas i Europaparlamentets webb-tv ikväll. Debatterna började klockan 17.00 med en minuterstal och sedan börjar debatterna om rapporterna från kommittérna. Kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 ligger som tredje punkt på agendan. Debatten om den första punkten börjar klockan 17.45. Så börja titta här efter den tidpunkten. Jag ska försöka rippa debatten.

Tack till Christian Engström för uppmärksammandet!

Uppdatering:

Här är direktlänkar till streamen:
Engelska: http://epweb.streampower.be/smil/ep-video1_en.smil
Svenska: http://epweb.streampower.be/smil/ep-video1_sv.smil

Debatten ser för övrigt ut att börja kring 20.00.

Uppdatering 2:

Går att ladda ner debatten på The Pirate Bay:
Svenska simultantolkning
Engelsk simultantolkning

22 april 2007

Inför omröstningen av IPRED2 i Europaparlamentet

Datum för omröstningen av IPRED2 i Europaparlamentet har satts till 24 april 25 april. Även om det känns relativt lungt och stilla på ytan så kan jag lova att det nästan stormar under ytan. Deadline för inlämning av ändringsförslag var för ett par dagar sedan och därmed har den febrila sista sekunden lobbyverksamheten startat på båda sidor. På ena sidan står internetfolket i allmänhet och en mångfald av organisationer och föreningar och på andra sidan står en handfull upphovsrättsextremister. Mellan dessa lobbygrupperingar finns kriminaliseringsdirektivet/IPRED2. Ett stort slag kommer avgöras på onsdag.

Det är dags för mig att skriva vad direktivet innehåller. Här är direktivet alla huvudpunkter:
 • Alla intrång i alla immateriella rättigheter kriminaliseras. Det innebär att varje intrång ska leda till ett straff. Vilket alltså till exempel innebär att företag som testar gränserna för ett patent kan få se sina juridiskt ansvariga ledare bakom galler, om det nu inte blir böter. Detta tillsammans med de gråzoner som existerar i juridiken idag i EU kring mjukvarupatent kan utnyttjas av vissa företag för att sätt skräck i andra företag eller utvecklare.

 • Intrången som kan bestraffas ska ha skett i "kommersiell omfattning". Detta uttryck kommer från TRIPS-avtalet artikel 61:
  Medlemsstaterna skall säkerställa att brottsmålsförfaranden och straffrättsliga påföljder tillämpas åtminstone vid uppsåtlig varumärkesförfalskning eller upphovsrättslig piratkopiering i kommersiell omfattning (anm. min kursivering).
  Problemet är att det inte finns någon definition på "kommersiell omfattning". Medan motsidan fruktar att detta uttryck kan komma att innefatta vanliga företagare och fildelare/piratkopierare så fruktar å andra sidan försidan att uttrycket kommer fungera som ett hinder mot att åtala i alla fall piratkopierare. Motsidan försöker lösa detta genom att få igenom en vattentät definition för uttrycket, medan försidan har försökt strycka uttrycket helt och hållet ur direktivet. Det är här man börjar ana hur oarbetad och flummig detta direktiv är.

 • Förutom att alla intrång i alla immateriella rättigheter som sker i "kommersiell omfattning" kriminaliseras så kriminaliseras även medhjälp, försök och anstiftan till intrång i alla immateriella också. Dessa är helt nya sorters brott som inte har funnits sedan tidigare. De som kan tänkas drabbas av denna fras är internetleverantörer, utvecklare av p2p-mjukvara, personer som driver p2p-sidor osv.

 • Tillfällig eller permanent näringförbud för dömda företag, beslag och förstöring av tillgångar och egendom, hinder från tillgång till offentligt stöd och subventioner osv osv. Och precis som i sanktionsdirektivet/IPRED1 så ska domen mot den fällda personen eller företaget offentliggöras i rent avskräckande syfte. Vilket i och för sig kanske inte direkt berör Sverige som redan lever efter offentlighetsprincipen. Meningen med offentlighetsprincipen respektive offentlig uthängning är dock ganska olika.

 • Straffskalan höjs till minst fyra års fängelse (från dagens två år). Vilket alltså ger utrymme för varje enskilt land att höja ännu mer om de nu önskar det. Bötes beloppet höjs till minst 100,000 euro.

 • Berörda upphovsrättsinnehavare eller deras företrädare ska få tillåtelse att på ett eller annat sätt bidra till polisens utredningsgrupper. Vilket alltså innebär att tveksamma organisationer som Antipiratbyrån skulle kunna ingå i utredningsgrupper med full insyn och andra rättigheter som att få tillgång till personuppgifter eller få insyn i alla de databaser och register våra tidigare och nuvarande regeringar håller på att bygga upp.

 • För att polisen ska kunna inleda en utredning av ett intrång i en immateriell rättighet krävs det att det på ett eller annat sätt har gjorts en anmälan. Ett av huvudpunkterna i kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 är att dock upphäva detta krav och tillåta polisen på eget initiativ inleda utredningar.
Ovanstående huvudpunkter beskriver direktivet såsom det lades fram av EU-kommissionen. Direktivet har ju dock beretts genom tre kommittéer och Nicola Zingaretti som är direktivet föredragande har lagt fram sin egen rapport, som alltså är direktivet såsom det ändrats av kommittéerna. För en sammanfattning av dessa ändringar se Piratpartiets sida. För er som vill djupdyka i dessa ändringar så finns de här.

Zingarettis rapport är dock inte på något sätt bindande, utan mest en rekommendation om hur det Europaparlamentets juridiska utskott JURI rekommenderar att direktivet antas i plena (stora Europaparlamentet). Därför har FFII, EFF, BEUC (konsumentorganisation) och EBLIDA (paraplyorganisation för bibleoteken i Europa) jobbat fram, enats om och lämnet in en samling egna ändringsförslag [PDF] som rejält skulle urvattna direktivet om de antogs. Vissa obehagligheter skulle dock fortfarande finnas kvar (som till exempel hela grundidén om kriminalisering av intrång i vissa immateriellarättigheter).

På den andra lobbysidan har det varit mycket tyst från IFPIs håll, vilket troligen mest beror på att de är duktiga på att bedriva lobbyverksamhet i det tysta. Å andra sidan släppte AEPOC (European Association for the Protection of Encrypted Works and Services) ett pressmeddelande i torsdags där de är kritiska mot den punkt i Zingarettis rapport som undantar piratkopiering för privat bruk ur direktivet och varnar för att detta kommer leda till mindre kultur och mindre kulturell mångfald i Europa. Just detta undantag är AEPOCs största och enda oro och de menar att ur ett allmänt internetperspektiv så kommer detta undantag att utnyttjas av organiserade brottslingar till att erbjuda slutanvändare piratkopieringsverktyg. Rätt mig om jag har fel, men det verkar som att AEPOC just kallade utvecklare av p2p-mjukvara, personer som tillhandhåller DC-servrar och BitTorrent-trackers osv för organiserade brottslingar? De likställer detta undantag med att öppna Pandoras ask vad gäller p2p:
Accepting private piracy though, equals to opening the Pandora Box: Especially in view of peer-to-peer copyright violations...
AEPOC vill alltså se straffrättsliga åtgärder mot alla som gör intrång i immateriella rättigheter och de har sina ögon speciellt på p2p. Nämnde jag föresten att svenska Boxer TV Access AB är medlem i AEPOC och att Boxer till 70% ägs av den svenska staten?

Medan det pågår ett krig om direktivet ska klämma åt fildelare eller inte (för direktivet handlar bara om p2p, fildelare och internet-piratkopering och inga andra kosmetiska argument som EU-kommissionen försöker låtsas om) så finns det en tredje väg: Att direktivet förkastas helt och hållet. Vi får inte glömma bort grunden för hela direktivet: En miljödom i EG-rätten. Jag har redan berättat den historien. En kort repetition är dock att genom en miljödom i EG-rätten så har dörrar öppnats för kommissionen att genom orimligt vida tolkningar av denna dom försöka få igenom straffrättsliga lagförslag genom EU:s tredje pelare, vilket egentligen inte är tillåtet. Kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 går alltså utöver EU-kommissionens kompetens. Ni som har mailat Moderaterna i Europaparlamentet angående detta direktiv har fått ett standardsvar angående just detta tillbaka (Tack Combatt för vidarebefodringarna av mailen!). Oväntat nog, måste jag säga, så har Moderaterna tydligen bestämt sig för att rösta ner hela direktivet av just den anledning att straffrätten inte hör hemma i tredje pelaren.
Moderaterna har för avsikt att rösta mot betänkandet av Zingaretti med motiveringen att straffrätten enligt fördragen är nationell kompetens.
Detta gäller inte bara de svenska Moderaterna utan det verkar finnas en tendens i hela den politisk gruppen EPP (där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår) att rösta ner direktivet med denna motivering. EPP är den största politiska gruppen i Europarlamentet och om denna tendens sprider sig i EPP så finns det goda chanser att direktivet röstas ner. Det är alltså bara att forsätta ligga i och försöka påverka alla Europarlamentariker att antingen rösta på FFIIs, EFFs, BEUCs och EBLIDAs ändringsförslag eller helst rösta ner hela direktivet!

Ps. Missa inte webbsidan Copycrime där man dels bland annat kan läsa om vad man kan göra för att försöka stoppa förslaget och dels skriva under deras upprop mot kriminaliseringsdirektivet/IPRED2. D.s

15 april 2007

Justitiedepartementets verksamhetsplan 2007

Justitiedepartementet har släppt sin verksamhetsplan för 2007. Kort sagt är den så fylld med betänkande, propositioner, promemorior osv angående integritet, övervakning, tvångsmedel, upphovsrätt och patent så jag tar inte upp varje enskilt förslag. Det står i och för sig inget som är särskilt nytt för en person som är insatt i dessa frågor, men jag rekommenderar ändå den som i stora drag är intresserad av justitiedepartementets verksamhet skummar igenom planen. Den ger en bild om vad som skall komma med ganska exakta datum och ett hum om hur omfattande speciellt frågor kring integritet och övervakning egentligen blivit i Sverige. Nästan varje enhet har minst en fråga kring personuppgifter, övervakning eller immateriellarättsfrågor.

Kom ihåg att detta bara är justitiedepartementets verksamhetsplan. De andra departementeten har troligen också ett eller annat förslag kring dessa frågor (läs först och främst försvarsdepartementet vars verksamhetsplan jag inte kan hitta).

14 april 2007

Mikael Odenberg undertecknade överenskommelse med USA

Efter att Sverige förra året fick en ny regering har vi kunnat se en snabb vändning av svensk utrikes- och säkerhetspolitik (dessa ändringar pågick dock säkert redan under Socialdemokraternas tid vid regeringsmakten, fast mera dolt och sakta). Oscar Swartz listade för en tid sen upp tre av dessa drastiska ändringar och en av dessa var att försvarsministern Mikael Odenberg skulle teckna under ett avtal med USA där Sverige och USA ska utbyta kunskap och information inom "terrorforskning". Sagt och gjort. Igår skrev Mikael Odenberg under detta avtal. Det verkar dock ha skett under all tystnad för jag har varken sett bloggare eller nyhetsmedier rapportera om det. Inte nog med det, inte ens vår egen riksdag verkar ha tillräckligt med information om innehållet eller konsekvenserna av detta avtal. Se Inger Jarl Becks (s) fråga till försvarsministern om just detta.

Det är nog också dags för oss som bevakar och intresserar oss för dessa frågor att försöka ta reda på vad detta avtal egentligen innehåller.

Uppdatering 15/4: Vid närmare granskning så ser jag att regeringen själva släppt ett par pressmeddelanden kring Odenbergs USA-resa. Dock väldigt korta pressmeddelanden som egentligen inte säger så mycket. Avtalet som tecknades finns dock att läsa på regeringens webbsida [PDF].

11 april 2007

Copycrime - Ny webbsida mot IPRED2

EFF Europe har lanserat webbsidan Copycrime som är en mindre sida mot IPRED2. På sidan kan man väldigt kort läsa om direktivet, hitta länkar till andra resurser och framför allt skriva under deras namnlista mot direktivet. Vad jag vet är detta den första (internationella) namnlistan mot IPRED2.

10 april 2007

Datum för Europaparlamentets behandling av IPRED2

Så nu har IPRED2/kriminaliseringsdirektivet som de flesta vet passerat Europaparlamentets juridiska utskott JURI och behandlas just nu i plenum (stora Europaparlamentet). Så här kommer de viktiga datumen för denna omgång:

18 april: Sista dagen för parlamentarikerna att lämna in ändringsförslag. Nu kan vilka parlamentariker som helst lämna in ändringsförslag, så nu har även våra svenska Europaparlamentariker goda förutsättningar för att försöka ändra direktivet. Jens Holm (v) har redan visat var han står i frågan när han tillsammans med en kollega redan under utskottens beredning av direktivet la fram flera ändringsförslag för att begränsa och till och med för att förkasta direktivet. Förhoppningsvis är de andra svenska parlamentarikerna inne på samma spår. Om ni mailar parlamentarikerna och får svar så dela gärna med er av svaren så vi får en bild av läget.

24-26 april: Någon av dessa dagar kommer Europparlamentet att rösta om direktivet och då kommer första läsningen att vara avslutad. Får återkomma när det finns ett exakt datum och en tid.

04 april 2007

TV-tips om patent

Lite TV-tips som handlar om eländet med patent:

SVT:s Uppdrag granskning har grävt mer i fallet med Håkan Lans. Även om det inte finns en direkt kritik mot patent så tydliggörs spelet bakom patentsystemet. Var det så här små uppfinnare gynnades av patent?

Programmet sändes igår och går att se på SVT:s webbsida, det går att ladda ner via The Pirate Bay eller så kommer diverse respriser att sändas på TV.

CBS 60 Minutes har granskat spelet bakom det amerikanska så kallade "Medicare prescription drug"-lagförslaget som antogs för några år sedan. Kort sagt så beskriver CBS lagförslaget som att läkemedelslobbyn skrev det och att förslaget beviljar den industrin 400 miljader dollar över en tio års period, vilket är det dyraste lagförslaget som lagts fram i USA. Än en gång är det alltså spelet bakom patentsystemet som beskrivs. Vad som pågick i Representanthuset den natten (då de flesta människor lagt sig och inte visste vad som pågick i maktens hus) var väldigt fult.

Programmet sändes första april i USA och sänds som vanligt i TV4 om några veckor. Annars går det att se direkt på CBS webbsida. Går säkert att ladda ner någonstans också.

Nu råkar båda dessa reportage ha en direkt koppling till USA, men jag garanterar att samma saker pågår i EU-maktens korridorer.

Det är så det brukar vara. Patent målas upp som något bra som gynnar inte minst små uppfinnare och den tekniska utvecklingen. Man behöver dock inte gräva djupt för att se vilka det är som styr marionetten och på vilket sätt de och endast de gynnas av patenteländet.