30 april 2006

Del 2: Övervaknings- och immateriellarättsåret 2006

I denna del behandlas frågorna om immateriellrätt.

ENHETEN FÖR PROCESSRÄTT OCH DOMSTOLSFRÅGOR
 • DEN IMMATERIALRÄTTSLIGA DOMSTOLSORGANISATIONEN

  Det föreslås att en "...samlad domstolsorganisation för immaterialrätten
  bör skapas". Och att patentbesvärsrätten upphör. Svea hovrättskulle då ta över patentbesvärsrättens uppgifter. Denna fråga kommer att behandlas ytterligare i en kommande depatementspromemoria, så man får vara på sin vakt.
ENHETEN FÖR IMMATERIALRÄTTOCH TRANSPORTRÄTT
 • ÅTGÄRDER MOT PIRATKOPIERING OCH VARUMÄRKESFÖRFALSKNING

  Det är nog inte många som känner till det, men för nästan exakt två år sen så antog EU ännu ett EU-direktiv som var tänkt att göra upphovsrättslagarna striktare. Detta direktiv kallas för "sanktionsdirektivet". Innan sanktionsdirektivet antog EU det så kallade "Infosoc-direktivet" och nu efter sanktionsdirektivet jobbar EU med det i folkmun så kallade "IPRED2-direktivet". Rörigt? Det är bara början. Men en sak i taget. Sanktiondirektivet antogs alltså för nästan exakt två år sen (i verksamhetsplanen står det 29 januari 2004 men det är fel, det ska vara 29 april). Detta direktiv ska ha införts i medlemsländernas lagar senast igår (29/4). En departementsmemoria planeras till senare i vår och en proposition till slutet av året. Rejält försenad alltså, precis som den förra direktivet (infosoc-direktivet). Förslaget innebär i korthet diverse införanden av åtgärder och medel för "säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter."

  Sedan står det i verksamhetsplanen även om det direktivet som EU-kommissionen presenterade härom veckan. Så den behöver nog ingen närmare presentation. Jag jobbar på att i en kommande bloggtext räta ut alla dessa direktiv, så oroa dig inte om du inte hänger med just nu :).

 • ARBETE I WIPO

  I WIPO är det alltid fullfart. Men en av de mer omdebatterade frågorna är den om "Broadcast Treaty". Den skulle innebära att TV-bolagen, radiostationerna och andra som sänder media skulle få en rätt över själva sändning, alltså utöver den de redan har på själva innehållet. Detta förslag skulle ha gått igenom för två år sen, men en grupp av utvecklingsländer satte stopp för det. Men nu är frågan upp på tapeten igen och kommer, så som det ser ut nu att röstas igenom senare i sommar. För bakgrund och Sveriges ståndpunkt läs mer på Copyriot.

 • EU-PATENT (GEMENSKAPSPATENT)

  Jag har redan skrivit om den "nya (mjukvaru)patentstriden" som kommer blåsa sig allt större i EU. Från verksamhetsplanen vet vi nu att Sverige deltar i arbetet (självklart med Bodström i spetsen) och efter en tids vila så förväntas arbetet ta fart under 2006 (frågan måste alltså aktivt bevakas från och med nu).

Del 1: Övervaknings- och immateriellarättsåret 2006

I denna del behandlas integritets- och övervakningsfrågorna.

Åklagarenheten

Redan i inledningen till denna enhet märker man att denna enhet vill förklara varför övervakning nästan är det enda den här enheten kommer hålla på med detta år (vilket betyder att de i alla fall känner till debatten). Och speciellt betonar de att de tar hänsyn till den personliga integriteten.
 • HEMLIG RUMSAVLYSSNING (BUGGNING) (Prop 2005/06:178)

  Lagförslaget lämnades till riksdagen förra månaden. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Mijlöpartiet har hotat att bordlägga förslaget om den inte ändras på ett par punkter.

 • ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA VISSA SÄRSKILT ALLVARLIGA BROTT (Prop 2005/06:177)

  Detta förslag innebär att myndigheter ska få använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll vid allvarliga brott. Inte nog med det, all denna hemliga övervakning ska få ske i brottspreventivt syfte. Alltså få användas innan en förundersökning ens har inletts.

 • FÖRSTÄRKT GRANSKNING AV TVÅNGSMEDELSANVÄNDNING (Ds. 2005:53)

  I denna departementspromemoria föreslås det att ny nämnd, Tvångsmedelsnämnden, inrättas under regeringen med uppgiften att granska den författningsreglerad användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och överskottsinformation.

  Detta kan låta bra. Men denna promemoria har fått hård kritik. Advokatsamfundet avstryker i ett remissvar [PDF] att promemorian genomförs, eftersom att de menar att förslaget motverkar sitt syfte. Den leder i själva verket till att försvaga den redan existerande parlamentariska kontrollen. Sten Heckscher har också påpekat att denna promemoria snarare försvagar den parlamentariska kontrollen. Även Registernämnden har kommit med liknande kritik i sitt remissvar där de menar att denna promemoria inte ökar någon kontrollen.

  Kritiken ligger bland annat i att regeringen efter eget tycke väljer ledamöterna som ska ingå i denna nämnd. Ledamöterna sitter på en av regeringen bestämd tid. Och nämden kommer, som sagts, vara underställd under regeringen. Det betyder att regeringens granskare väljs av regeringen och jobbar under regeringen.

  I samma veva upphör den regeringens skriftliga årliga redovisning till riksdagen angående diverse övervakningsmetoder polisen använder idag. Den ersätts med en muntlig redovisning av de valda ledamötena i nämnden.

 • TILLGÅNG TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION I BROTTSUTREDNINGAR M.M. (SOU 2005:38)

  Den ökända utredningen SOU 2005:38. Denna utredning ledde till att internetleverantören Bahnhof skapade den satiriskt kritiserande webbsidan "Bodström Backup".

  Denna utredning ligger på hela 490 sidor och innehåller så många olika förslag som kränker integriteten och ökar övervakning, på de mest förbluffande sätten, att den förtjänar en helt egen bloggtext. Här tänker jag bara nöja mig med att citera Piratpartiets partiledare Rickard Falkvinge om vad förslaget bland mycket annat innebär, så att ni får en bild av det:
  Polisen får enligt lagförslaget en egen, rikstäckande, databas över vilka som haft ett visst IP-nummer vid en viss tid. Internetleverantörerna åläggs att kontinuerligt skvallra på sina kunder och helt omöjliggöra den allra minsta form av anonymitet. Varje gång du loggar på och förses med en IP-adress för att kunna kommunicera på Internet, så måste din Internetleverantör tala om det för polisen.
 • TVÅNGSMEDEL I VISSA BROTTSMÅL OCH HEMLIG KAMERAÖVERVAKNING

  Lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952:98) och Lagen om hemlig kameraövervakning (1995:1506) föreslås permanentas. De skulle annars ha gällt till utgången av år 2007. Samma sak kommer troligen hända med buggningslagen. Den föreslås gälla till utgången av år 2009. År 2008 kommer dock regeringen, om den då kommer vara Socialdemokratisk (eller Folkpartistisk?), troligen att föreslå att lagen permanenteras.
ENHETEN FÖR BROTTMÅLSÄRENDEN OCH INTERNATIONELLT RÄTTSLIGT SAMARBETE
 • LAGRING AV TRAFIKDATA FÖR ANVÄNDNING VID BEKÄMPNING AV ALLVARLIG BROTTSLIGHET

  Det kan inte var många som missat trafikdatalagringsdirektivet EU på initivativ av bland annat Bodström drev igenom på väldigt tveksamma grunder? För er som inte har det så innebär förslaget att all trafikdata från datorer, mobiltelefoner, telefoner etc lagras upp till två år hos din internetleverantör utifall att du skulle begå ett brott. Hur grovt brottet ska vara för att datan ska få användas mot dig är upp till Bodström att bestämma. Direktivet kommer att genomföras under 2006/2007.

Inledning: Övervaknings- och immateriellasrättsåret 2006

För några dagar sen släppte Justitiedepartementet sin verksamhetsplan för år 2006 [PDF]. I den kan man läsa om propositioner, utredningar, projekt osv. som justitedepartementet planerar för 2006. Den är värd att kika närmare på.

Till att börja med börjar de med att skriva att Justitiedepartementets övergripande mål är att "värna den demokratiska rättsstaten" bland annat genom att "säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige..." och genom att "öka människors inflytande och delaktighet i de politiska processerna" och de förklarar att "Lagarna skall värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. De skall åstadkomma en god balans mellan olika intressen i samhället".

Mänskliga rättigheter: Observera att de skriver "säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna". Samtidigt tog Bodström initivativet till datalagringsförslaget och såg till att den mot alla odds drivs igenom. Till och med efter att flera tunga instanser påpekade att förslaget bröt mot, just det, de mänskliga rättigheterna.

Se till exempel den europeiska dataskyddstillsyningsmans konsultationssvar på datalagringsdirektivet [PDF] där han påpekade att datalagringsförslaget har en direkt verkan på skyddet som ges av artikel åtta i europakonventionen.

Inflytande och delaktighet: Datainspektionen ger varje kvartal ut tidningen Magazin Direkt. I nummer 1/06 har de kartlagt 22 olika förslag och beslut som "gnager loss en liten bit av integritetsskyddet". De skriver bland annat att "...många av förslagen är baserade på departementspromemorior (Ds) från Justitiedepartementet, vilket innebär att de främst speglar rättsväsendets syn på sakernas tillstånd" och skriver om en av lagförslagen: "Trots att lagrådet avstyrkte förslaget, har regeringen lagt en proposition..."

När regeringen vägrar lyssna på till och med lagrådet och när Justitedepartementet bara lyssnar på sig själv så gissar jag på att de har en ganska bra bit att jobba på när det gäller inflytande och delaktighet.

Värna demokratin: Det har lagts fram 22 hårt kritiserade förslag på bara två år som syftar till att öka övervakningen och kontrollen av enskilda och minskar den personliga integriteten. Till en sån grad att Datainspektionen skriver "Vad den totala effekten blir, är det ingen som vet". Det säger väl det mesta.

Balans mellan intressen: Ovan har det redan konstaterats att förslagen "främst speglar rättsväsendets syn på sakernas tillstånd". Samtidigt som nästan varje kritik som kommit in från andra instanser viftats bort.

I allmänhet ska man ställa sig på sin vakt när man hör en politiker tala om "balans mellan intressen", vilket de speciellt gärna gör när det gäller den immateriellarätten, trots den faktiskt totala avsaknaden av balans. Se till exempel upphovsrättslagen där regeringen var och är noga med att påpeka hur balanserad lagen är. Men seriöst, hur många går på att upphovsrättslagen (och alla andra immateriella lagar) bibehåller sin balans varje gång de blir strikare? Efter flera hundra år av att bara ändra dessa lagar åt det mer striktare hållet så skulle kunna tro att retoriken om "balans mellan intressen" skulle vara ohållbar, men icke. Läs gärna också "Studentlitteratur, kopieringsmaskinerna och de 124 miljonerna" på Copyriot för att se hur senaste förstrikningen av upphovsrättslagen knappast åstadkom "en god balans mellan olika intressen i samhället".

Vilket för oss direkt in i vad Justitedepartementet tycker om den immateriellarätten.
Immaterialrätten är inriktad på ett effektivt skydd för upphovsrätt, patent, varumärken och andra immaterialrättigheter. Samtidigt skall rättigheterna vara balanserade mot olika användarintressen och mot olika etiska intressen (anm min kursivering)
Balanserad, självklart. Men bara det att Piratpartiet skapats och det välkomnande de fick är ett tecken på att alla inte upplever de immateriellarättslagarna som speciellt balanserade. Piratpartiet skriver till och med att de bland annat syftar till att "balansera upphovsrätten så att både skapare och nyttjare gynnas".

Är det inte lite komiskt att de etablerade politikerna ständigt gör de immateriella lagarna striktare och fortfarande talar om balans, medan Piratpartiet vill gå åt andra hållet för att just balansera lagarna? Om inte annat så visar detta att någonstans på vägen så har ordet balans förlorat sin mening.

I del 1 och del 2 har jag i alla fall listat vad vi kan förvänta oss inför 2006. Observera att dessa lagar endast berör lagar som har behandlats eller kommer att behandlas under 2006. Bodström har varit justiteminister sedan år 2000.

26 april 2006

Manifestation mot övervakningssamhället

Ett par studenter vid Linköpings Universitet driver projektet VISERDIG.SE. I syfte att personifiera övervakningen kommer de imorgon mellan kl 14-19 stå på Sergels Torg i Stockholm och fotografera förbipasserande.

Deras mål är att väcka en debatt om senaste tidens ökade övervakningsinitivativ, som de tycker har varit för tyst. Festlig nog har de skapat en -ism av Bodström och hans otaliga övervakningslagförslag som de kallar för "bodism".

25 april 2006

Ericsson forskar mer i Sverige - Utan mjukvarupatent

"Ericsson lägger allt mer forskning på hemmaplan" rapporterar ComputerSweden. Samtidigt kommer alla väl ihåg när Ericsson hotade med att flytta sin forskning från EU om mjukvarupatentdirektivet inte gick igenom? Alltså ett tomt hot, precis som Carl Schlyter konstaterade redan då.

22 april 2006

Philips - Inte så dumma som de verkar

Den senste tiden har bland annat en nyhet diskuterats på piratforumen. Nämligen att Philips har patenterat en teknik för att man dels inte ska kunna byta kanal under reklamavbrott och dels inte kunna spola fram reklamen på sådant man spelat in. Det har då diskuterats om Philips inte skjuter sig i foten genom att lansera dessa funktioner. Om man inte vill ha dessa tvångsfunktioner i sin TV så väljer man ju bara en TV av ett annat märke. Och eftersom att funktionen är patenterad så kommer troligen andra TV-tillverkare inte få Philips tillåtelse att implementera funktionerna.

Men man måste tänka på att det trots allt bara är ett patent. Det betyder att Philips varken behöver ha utvecklat tekniken eller ha några planer på att lansera den. Snarare brukar stora företag bland annat patentera sånt som de tror kommer slå igenom. Helt enkelt för att i förhand kunna försäkra sig om att de kommer kontrollera den nya marknaden, om det skulle slå igenom. Precis som när Ericsson i början av 2000-talet frenetiskt patenterarde allt som hade med 4G (nästa generationens mobilnät) att göra. När de insåg att det inte skulle slå igenom så slutade de att patentera sånt som relaterade till 4G (och detta är faktiskt en av de bidragande orsakerna till att patentansökningarna hos PRV rasat de senaste åren). Så om inte annat så är detta beteende en god indikation på vad företagen tror kommer slå igenom.

Så betyder detta att reklampåtvingad TV kan slå igenom? Vilken människa vid sina sinnens fulla bruk blir så exalterad över att påtvingas reklam att personen springer ut och köper en sådan TV? Troligen ingen. Men det hindrar inte politiker från att stifta lagar som påtvingar TV-tillverkare att implementera just sådana funktioner. Detta är faktiskt högaktuellt i den amerikanska kongressen. Kongressen behandlar i skrivande stund ett lagförslag kallad för "Digital Content Protection Act of 2006" [PDF]. Om förslaget skulle gå igenom så skulle det innebära att alla elektroniska prylar som kan ta emot en TV- och/eller radiosignal måste förses med en teknik som bland annat ger möjligheter till att förbjuda framspolning av reklam. Och vilket företag kommer eventuellt vara det enda företaget med rättigheter att implementera dessa funktioner? Just det. Så de kanske inte är så dumma trots allt?

19 april 2006

Fritt fram att dela ut fem filmer

Efter domarna mot de två fildelarna i Västerås och Sollentuna som bara gav böter och därmed med säkerhet hindrade polisen från att jaga fildelare som delat ut en film så lovade Antipiratbyrån att polisanmäla fildelare som delat ut fler filmer än så. Vilket de också gjorde. För en tid sen dock så avslog Svea hovrätt prövningstillståndet för fildelaren i Sollentuna. Detta tolkades som att olaglig fildelning som inte sker för kommersiellt bruk inte kan leda till fängelse.

En av de som polisanmäldes av Antipiratbyrån för att ha delat ut fler filmer än ett är en Örnsköldsviksbo. Personen hade gjort fem filmer tillgängliga. Men igår så rapporterade Örnsköldsviks Allehanda att polisen lägger ner utredningen. Anledningen?
För att vi ska få rota reda på den skyldiges dator genom de IP-nummer Antipriatbyrån ger oss måste brottet förväntas ge fängelse. När nätpiraterna i Västerås och Sollentuna bara fick böter grusades de möjligheterna, säger Leif Sundin.
Alltså en bekräftelse på att det är fritt fram att dela ut fem filmer och ett steg mot bekräftelsen att fildelning som inte sker för kommersiellt bruk inte kan ge fängelse.

Men även om Leif Sundin erkänner att de inte har i närheten av de resurer som krävs för att hindra pirakopieringen så hoppas han på att debatten ska ge "postiva bi-effekter". Och med det menar han att det är "viktigare att få efterforska datoranvändare som gör sig skyldiga till andra brott, till exempel olaga hot. Kanske kan stormen om nätpiraterna hjälpa oss att få det..." Och med det menar han alltså att han hoppas på att politikerna lockas till att plocka bort kravet på att brottet måste ge minst fängelse för att polisen ska få begära ut personuppgifterna bakom ett ip-nummet. På så sätt skulle dörren öppnas för Sundin att jaga nätanvändare som hotar andra användare.

Sundin verkar dock inte vara medveten om att just detta är på väg och anledningen till att kravet plockas bort är bland annat just för att man säger sig vilja komma till bukt med de olaga hoten som förekommer. Men det enda som lär hända när det kravet är borta är att det, i samband med den ökade prioriteringen av fildelningsbrott, kommer leda till att bland annat polisinspektör Sundin eventuellt översvämmas av polisanmälningar mot fildelare. Kommer bli mycket intressant att se hur de då löser resursfrågan.

Men som sagts så är det ett val innan riksdagen blint och/eller slaviskt röstar ja på förslaget som tillåter detta. Det finns alltså tid för att påverka!

18 april 2006

Mer om Bodströms retorik

Oscar Swartz skriver på sin blogg om hur Bodström kring 1 juli 2005, då den striktare upphovsrättslagen trädde i kraft, ljög när han sa att bara de som tjänar miljoooner "på bekostnad av unga killar och tjejer som gör musik och som framför musik" skulle jagas.

Bodströms lögnaktiga retorik börjar tydligen bli allt mer uppenbar.

15 april 2006

Designtävling för avhandling utlysts

Mathias Klang är doktorand och lärare vid Göteborgs Universitet. Han håller på att slutföra sin avhandling [PDF] (trycks i mitten av maj) och behöver en design för omslaget. Han har nu utlyst en designtävling för att locka folk till att designa omslaget. Vinnaren får bland annat se sitt omslag på 200-300 tryckta böcker. Känner du dig manad? Läs mer på Mathias Klangs blogg.

Mathias Klang var bland annat med och arbetade fram de svenska versionerna av Creative Commons-licenserna. Creative Commons-licenserna har kunnat användas i Sverige sen slutet av förra året.

12 april 2006

Nej till flatrate!

Som Copyriot skriver så har förslaget på att rättighetsinnehavare ska "kompenseras" genom avgifter på internetuppkopplingar (s k flatrates) tagits upp allt mer på senare tid. Detta är det tänkta alternativet till kriminaliseringen. Men att acceptera ett sånt system är inte ett alternativ! Så hamna inte i det spåret eller i de tankarna! Här är några förklaringar varför vi inte ska acceptera flatrate:
 • Det har inte bevisats att någon förlorar på fildelning. Varför ska internetanvändarna betala en straffavgift för något artister inte förlorar på? Snarare har det ju i undersökning efter undersökning påpekats att fildelning faktiskt ökar försäljningen av kultur. Och att upphovsrättsindustrins problem beror på den ökade konkurrensen, inte på fildelningen. De vinner alltså på fildelningen... men ska ändå ha betalt genom ett flatratesystem? Detta är exakt vad Roger Wallis (forskaren på KTH) säger och vill: Artisterna gynnas av fildelning, men ska ändå ha betalt genom en straffavgift på internetuppkopplingen.

 • Ett flatratesystem ändrar inget i grunden. Allt fungerar som det gör idag där ett fåtal topplisteartister får betalt för att du laddar ner musik från en artist som inte spelats på radio, eller för att du laddar ner släktingarnas semesterbilder eller den senaste GNU/Linuxdisten. Så det är en ändring i grunden som behövs, inte en forsättning på samma gamla trötta väg där allt sker på upphovsrättsindustrins villkor. Det räcker med dragkamper kring nya medier och "kompromisser" som alltid slutar med kontrollerade distributionskanaler och där topplisteartister får alla artisters löner!
Läs på Copyriot för mer utförliga förklaringar till vi inte ska acceptera flatratesystem.

09 april 2006

Da vinci-koden bryter inte mot upphovsrätten

Dan Brown anklagades för att i sin bok Da vinci-koden ha kopierat en tes från boken Heligt blod, helig gral om att Jesus fick barn vars ättlingar lever kvar idag. Rättengången avgjordes för någon dag sen och domstolen friade bokförlaget Random House, som ger ut Da vinci-koden (de är samma bokförlag som givit ut Heligt blod, helig gral).

Två av författarna till Heligt blod, helig gral hävade att Brown hade använt idéer från deras forskning och deras bok. Men i det 70 sidor långa utslaget säger domaren bland annat att man inte kan ta upphovsrätt på idéer. Nej, självklart kan man inte det. Det är ju vad patent är till för. Så inför eventuellt nästa bok så bör författarna till Heligt blod, helig gral överväga att skicka in en patentansökan istället.

Faxprostestera mot mjukvarupatent

För några månader sedan blev patentfrågan åter aktuell i EU. EU-kommissionen drog igång en rådfrågningsrunda för att dra in åsikter från EU:s företag, organisationer och medborgare om EU:s patentsystem. Deadline på rundan sattes till 31 mars. Det uppstod dock en hel del prostester kring själva konsultationsfrågorna och deras uppläggning då många ansåg att det var alldeles för svårt att förstå och svara på frågorna, samtidigt som man bara hade tio veckor på sig att svara på frågorna. Men efter klagomål från FFII så lyckades de få igenom en förlänging av deadlinen till 12:e april. Ingen lång förlängning (den som vänter på något gott...?), men alltid något.

FFII ber nu (främst) företag och organisationer att skriva under FFII:s egna svar till kommissionen och faxa det tillbaka till FFII. Det hela går simpelt till. Du fyller i denna formulär, som genererar en PDF-fil med alla dina uppgifter. Skriv ut PDF:en, skriv under och faxa det till FFII. Relativt bra metod att protestera mot mjukvarupatent för oss som inte hade tid/ork/lust/kunskap med/för konsultationsfrågorna.

07 april 2006

Bodström ligger steget före

Angående det positiva beslutet från hovrätten för någon dag sen så skrev jag att det vore naivt att tro att Bodström inte skulle göra något åt saken och frågade om hans nästa steg skulle bli en lagändring? Jag hade fel. Bodström ligger steget före och har redan föreslagit en lagändring i SOU 2005:38 som går ut på att slopa kravet på att straffet måste ge minst fängelse för att polisen ska kunna få ut personuppgifter från internetleverantörer. Böter ska alltså räcka för att polisen ska kunna kräva ut personuppgifter av internetleverantörer.

Men vad som är positivt är att riksdagen inte kommer rösta om förslaget förrän nästa år, och där i mellan ligger ju ett val. Så för att nästan citera Oscar Swartz: Rösta på Piratpartiet eller ring och tracka riksdagsmännen i ditt favoritparti.

05 april 2006

Piratbyrån medverkar i Uppdrag granskning

Ville bara tipsa om att Piratbyrån genom Rasmus Fleischer medverkar i Uppdrag granskning tisdag 11/4 klockan 20.00 i SVT 1
Tusentals svenskar laddar ner film och musik på nätet. De bryter alla mot lagen och justitieminister Thomas Bodström lovar hårdare tag. Men vet justitieministern egentligen vilka som vinner och förlorar på den illegala fildelningen? Och vet fildelarna själva vilken miljardindustri de blivit en del av?
Men redan i dag kommer Piratbyrån att medverka i Rapport i SVT 1 och i TV4-nyheterna angående hovrättens beslut att inte bevilja sollentuna fallet prövningstillstånd.

Åklagare: Jakten på fildelare läggs ner

Idag beslutade Svea hovrätt att inte bevilja prövningstillstånd till sollentunafallet. Det innebär att tingsrättens dom om 80 dagsböter står fast. Och det tolkar kammaråklagaren Håkan Roswall som
ett klart besked att enskillda fildelare, om de inte tjänar pengar på fildelningen, inte ska ha annat än böter. Då kan vi inte spåra ip-nummer, och då kan vi inte spåra privata fildelare
Ett brott som bara ger böter är alltså inte tillräckligt grovt för att polisen ska få ta reda på personuppgifterna bakom IP-nummeret.

Att västeråsfallet beviljades prövningstillstånd menar Roswall tyder på att man enbart vill pröva bevisfrågan. Roswall menar att i västeråsfallet så användes skrämdumpar och mannen nekade dessutom brott, vilket bör vara anledningen till att man prövar fallet i hovrätten.

Om detta stämmer, att polisen inte längre över huvud taget kan jaga fildelare, så kommer det bli mycket intressant att se resultatet av det uppdrag [PDF] Bodström tilldelade Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Uppdraget gick ut på att "Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott..." Och speciellt skulle de vidta åtgärder mot den olagliga fildelningen. Men i och med hovrättens beslut kan troligen inga (effektiva) åtgärder vidtas.

Det vore dock naivt att tro att Bodström och upphovsrättsindustrin inte skulle reagera på detta. Frågan är snarare vad Bodströms nästa steg kommer att bli? Lagändring?

04 april 2006

IFPI tror fortfarande på skrämselkampanjer

ComupterSweden och Aftonbladet rapporterar att IFPI idag polisanmäler 15 svenska fildelare. IFPI vet inte vilka dessa är men polisanmälningarna är en del i en internationell kampanj där 2000 personer polisanmälts och där de flesta varit män mellan 20 och 35 år. Vissa polisanmäls för att deras barn har fildelat.

Man får tänka på att IFPI med dessa polisanmälningar bara försöker skrämma människor till att inte fildela genom att statuera relativt få exempel. Helt medvetna om att de ligger i kraftigt undertag så gör de några dödsryckningar i form av skrämselkampanjer då och då. Ludvig Werner, ordförande för svenska grenen av IFPI, försöker låta självsäker när han pratar om hur illa de skulle kunna göra det för fildelare men att de av omtanke för polisens då stora arbete låter bli. Detta ska alltså skrämma minst 1/9-del av Sveriges befolkning?

En annan anledning till att de polisanmäler relativt få personer är att de är helt medvetna om att desto fler personer de polisanmäler desto argare blir deras konsumenter, och desto mindre kommer de som fortfarande köper musik att köpa. De försöker alltså hålla en balans mellan att stämma tillräckligt många för att skrämma andra fildelare, men tillräckligt få för att folk ska forsätta köpa musik. Därför blir Werners hotfulla uttalande att om folk fidelar mindre så ska IFPI polisanmäla mindre, och om folk fildelar mer så ska de polisanmäla mer inget mer än just ett hot (som är en del i skrämselkampanjens spel i media).

Ännu ett tecken på skivindustrins sista andetag är när Werners enda argument mot fildelning är att det är olagligt. Han försöker alltså få oss att tro att enda anledningen till att skivindustrin lägger ner så enorma mängder pengar på att jaga fildelare och agera privatpolis är för att det är olagligt. Handlar nog snarare om att de vill ha betalt för varje kopia. Men om lagen är det enda som driver IFPI så finns det ju ett politiskt parti som speciellt syftar till att ändra just de lagarna.

03 april 2006

Västeråsfallet tas upp i hovrätten

TV4.se rapporterar att fallet med fildelaren från Västerås som i höstas fälldes i tingsrätten för att ha delat ut filmen Hip Hip Hora, nu har getts prövningstillstånd av Svea hovrätt. Det betyder helt enkelt att hovrätten kommer pröva fallet. Beslut om prövningstillstånd för fildelaren i Sollentunna, som också fälldes i tingsrätten, kommer komma nästa vecka.

Bevisningarna i dessa fall lär inte ha ändrats. Så det är återigen dags att damma av bevismaskinen och protestera mot de löjligt svaga bevisen.

(Den svenska bevismaskinen är tillfälligt nere, så använd den danska så länge)

02 april 2006

Bättre alternativ till patent

I en krönika i NyTeknik skriver Nicklas Lundblad om hur alternativa ekonomiska incitament ökar och förbättrar innovationen mer än vad patentsystemet gör.
Är det bara för att vi haft patent så länge som vi blivit blinda för de intressanta alternativen? Om så är fallet är det dags att vi vaknar till och genast börjar ifrågasätta patentsystemet i grunden, för det måste väl ändå vara så att om det finns ett alternativt incitament som garanterar snabbare och bättre resultat är det dags att byta?